بررسی اثر ویژگی های آزمودنی های پژوهش بر رابطة تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 استادیار مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استادیار مدیریت، دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

یکی از مسائل مهم در همة سازمان­ها، ارتقای عملکرد نیروی انسانی برای دست‎یابی به اهداف آن سازمان است. در همین راستا، تدوین راهکارهایی برای کاهش تنیدگی و در ادامۀ آن افزایش رضایت­مندی کارکنان، از مهم­ترین اقدامات برنامه­ریزان و تصمیم­گیران سازمانی است. شناخت رفتارهای شهروندی سازمانی و عوامل مؤثر بر آنها برای حفظ، افزایش و تقویت این رفتارها، امروزه مورد توجه مدیران قرار گرفته است. این پژوهشِ فراتحلیلی، ضمن تأیید رابطة منفی معنادار تنیدگی و رفتار شهروندی، اثر عوامل تعدیل­گر مربوط به ویژگی­های آزمودنی­های پژوهش (جنسیت، سن، سابقۀ خدمت، تحصیلات، درآمد، مذهب و....) را بر این رابطه بررسی کرده است. جامعة آماری پژوهش، کلیة مطالعات منتشرشده در نشریه‎های معتبر داخلی و بین­المللی است که رابطة تنیدگی و رفتار شهروندی را بررسی کرده‎اند. درمجموع، 169مطالعه با 845 اندازه ­اثر تحلیل شد. نتایج نشان می­دهد بین تنیدگی و رفتارهای شهروندی سازمانی رابطۀ معکوس معنادار وجود دارد (21/0-ρ = ) و این رابطه، به­وسیلۀ متغیرهای جنسیت، سابقۀ خدمت، میزان درآمد و نوع مذهب آزمودنی­ها، تعدیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effect of the characteristics of the research participants on the relationship between Strain and Organizational Citizenship Behavior

نویسندگان [English]

  • Jeiran Mohammadi 1
  • Aliasghar Fani 2
  • Adel Azar 3
  • Saeed Fathi 4
1 Assistant Prof. in management, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
2 Assistant Prof. in management, tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Prof. in management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Assistant Prof. in Esfahan University, Esfahan, Iran
چکیده [English]

Improvement of human resources performance for achieving goals of the organization, is one of the most important subjects in all organizations. Therefore it's necessary schematization of plans and solutions for decreasing strain and increasing satisfaction and then Organizational Citizenship Behaviors, One of the most important of the activities is recognition of the effective variables on the OCBs for its preservation, increasing and reinforcement.
This meta-analytical study wants to uphold and support the negative relation between strains & OCBs, and it has recognized the moderator variables (the characteristics of the research participants) that have been affected this relationship. Statistic society is the hole of the studies that have investigated the relationship between strains and OCBs, total studies are 169 with 845 effect sizes. Meta-analytic results revealed a negative relationship between strains and OCBs (ρ = -.21). Furthermore, this relationship is moderated by the characteristics of the research participants: the kind of gender, the number of year (tenure), the quantity of the income (or salary), and the kind of religion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Citizenship Behavior
  • strain
  • Mediator variables
  • Meta analysis
  • research participants