تبیین نقش منابع شغلی و منابع شخصی در تعلق ‌خاطر کاری کارکنان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده

طی دهۀ گذشته مفهوم تعلق ‌خاطر کاری، به‎دلیل تأثیرگذاری زیاد بر نتایج عملکردی سازمان، بسیار مورد توجه پژوهشگران و کارگزاران حوزۀ مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی قرار گرفته است. این پژوهش به تبیین نقش منابع شغلی (استقلال و آزادی عمل، حمایت اجتماعی، بازخورد، مربی‌گری سرپرستی، فرصت‌های رشد و یادگیری) و منابع شخصی (خودبسندگی، شخصیت پیش‌قدم و خصیصۀ وظیفه‌شناسی)، بر تعلق ‌خاطر کاری کارکنان پرداخته است. مشارکت‌کنندگان این پژوهش، کارشناسان یک گروه صنعتی (مشتمل بر شرکت مادر و شش شرکت تابعۀ اصلی) بودند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسش‎نامه از بین اعضای جامعۀ آماری گردآوری شده است و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از فنّ تحلیل مسیر و مدل‌سازی معادلات ساختاری، آزمون شده است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که منابع شغلی و منابع شخصی با تعلق ‌خاطر کاری رابطۀ مثبت و معنا‌دار داشته و هر دو به‎طور مثبت بر تعلق‌ خاطر کاری کارکنان تأثیرگذارند؛ اما میزان تأثیر منابع شغلی بیشتر از منابع شخصی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the role of job resources and personal resources in employees work engagement

نویسنده [English]

  • Ahmad Esakhani
Assistant prof. of Management Department, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

In a past decade concept of employee enagagement has attracted the attention of human resources and organizational behavior reserachers and practitioners. This research aims to study the role of job resources (autonomy, social support, feedback, supervisory coaching, and opportunities for development) and personal resources (self- efficacy, proactive personality, conscientious trait) on work engagement (vigor, dedication and absorption). Respondents were employee of an industrial group (main company and six affiliated companies). Research data collected via questionnaire. Research model was tested by using path analysis and structural equation modeling techniques. Results showed positive and significant relationship between variables and also job resources and personal resources had positive impact on work engagement. But impact of job resources on work engagement is greater than personal resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • work engagement
  • Job resources
  • personal resources
  • Vigor
  • absorption