ارائۀ مدل استقرار مدیریت دانش در صنایع کشور بر اساس فاکتورهای زمینه‎ای

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، ایران

2 مربی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

مدیریت دانش در عصر دانایی و دانش‎محوری، در اولویت سازمان‎ها قرار گرفته است، دانش سرمایه‎ای سازمانی تلقی می‎شود و مدیریت آن از اهمیت روزافزونی برخوردار است. این نوشتار با هدف بررسی وضعیت فاکتورهای زمینه‌ای مدیریت دانش (شامل فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات و فرایندهای دانش) در شرکت سیمان خاش، به‎منظور اندازه‎گیری آمادگی سازمان برای اجرای مدیریت دانش، به‎رشته تحریر درآمده است. در این راستا، عوامل زیرساختی مدیریت دانش در چهارچوب یک مدل تنظیم شد، سپس برازندگی مدل با استفاده از روش‎های تحلیل عاملی و نرم‎افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفت. درنهایت وضعیت آمادگی شرکت در ابعاد مختلف با استفاده از روش‎های توصیفی و تحلیلی با نرم‎افزار اس.پی.اس.اس. تشریح شد و فاکتورهای مورد نظر با آزمون فریدمن رتبه‎بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی از نظر اهمیت در جایگاه اول قرار دارد و فاکتور مدیریت اطلاعات در میان کل فاکتورها رتبۀ اول اهمیت را دارد. در انتها پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت شرکت مورد مطالعه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Submit of Knowledge management model in the industry based on contextual factors

نویسندگان [English]

  • Maryam Atoufi N. 1
  • Seyyed Ali Banihashemi 2
1 M.Sc. in Industial Management Islamic Azad university zahedan, Iran
2 Instructor in Industial Management pun. Iran
چکیده [English]

Knowledge management, in the wisdom and knowledge-based era, has been in organizations' priority, and knowledge is considered as an organizational capital, and its management enjoys a growing importance. This paper has been written with the aim of reviewing the state of knowledge management underlying factors including organizational culture, information technology and knowledge processes in Khash Cement Company as a way to measure the organization readiness for implementing knowledge management. Then, Was adjusted in a model of KM infrastructure. The model fitness was assessed using factor analysis and LISREL software. As was explained in the preparation of various dimensions using descriptive and analytical software SPSS, and was ranked the factors by Friedman Test. The results of this research show the importance of organizational culture is in first place among 3 factors, and information management has the first rank of importance in all subfactors. Then some suggestions have been presented for its state improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • underlying factors
  • cement industry
  • knowledge process