ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی روان‎شناختی کارکنان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، باشگاه پژوهشگران جوان، قائمشهر، ایران

3 دانشجوی دکترای مدیریت، مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

بقا در محیط نامطمئن و پُر رقابت کنونی، سازمان­ها را به داشتن نیروهای متخصص و ماهر ملزم کرده است، نیروهایی که فراتر از وظایف تکلیفی خود عمل کنند؛ زیرا موفقیت سازمان­ها وابستگی زیادی به‎وجود این نیروها دارد. عوامل متعددی چون، توانمندسازی روان‎شناختی کارکنان، در شکل­گیری این رفتار نقش دارند. هدف پژوهش پیش رو، بررسی رابطه میان رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی روان‎شناختی کارکنان آموزش و پرورش استان مازندران است. از جامعۀ آماری پژوهش که 387 نفر از کارکنان آموزش و پرورش استان مازندران بودند، 172 نفر نمونه انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسش‎نامه­های استاندارد استفاده شده است و تجزیه‎وتحلیل آنها به‎وسیلۀ نرم­افزارهای اس.پی.اس.اس. و لیزرل انجام گرفته است. یافته­ها نشان داد که رابطۀ بین توانمندسازی روان‎شناختی با رفتار شهروندی سازمانی، مثبت و معنا‌دار است. همچنین این ارتباط مثبت و معنادار، میان ابعاد توانمندسازی روان‎شناختی و رفتار شهروندی سازمانی نیز یافت شد. هنگامی اثربخشی سازمانی بیشتر افزایش می­یابد که کارکنان سطح بالایی از رفتار شهروندی سازمانی و ادراک از توانمندی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational Citizenship Behavior’s Relationship and Staffs' Psychological Empowerment

نویسندگان [English]

  • Hasanali Aghajani 1
  • Hossein Samadi Miarkolaei 2
  • Hamzeh Samadi Miarkolaei 3
1 associate Professor, Industrial Management, University of Babolsar, Iran
2 Master of Public Administration, University of azad, Young Researcher Club, Qaemshahr, Iran
3 PHD student, Lecturer of Payame Noor University, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

Abstract: Existence of professional and skillful employees in organizations is vital for survival and business success in uncertain environment. Such employees work beyond their official responsibility and help organizations to achieve their goals. There are several factors such as psychological empowerment that play a key role on the forming of this behavior. The main purpose of present research is investigation of relationship between organizational citizenship behavior and psychological empowerment of staffs of Mazandaran Province’s Education and Training Organization. Statistical population of present study includes 387 persons of staffs of Mazandaran Province’s Education and Training Organization, and its equal sample includes 172 staffs, and is collected data by using standard questionnaires. Data analysis was done by SPSS and LISREL software. Results showed that there was a positive and significant relationship between organizational citizenship behavior and psychological empowerment. This positive and significant relationship so found between dimensions of psychological empowerment and organizational citizenship behavior. In order to intensification in practical objectives, organizations and their managers must encourage their employees to participation in organizational citizenship behavior. Employees would show organizational citizenship behavior and the organizational effectiveness would increase when employees perceive high levels of empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Citizenship Behavior
  • Education and training
  • Psychological Empowerment