بررسی رابطه بین رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی سینا، مدیریت آموزشی، همدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی رابطه بین رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری در دانشگاه بوعلی سینای همدان در سال تحصیلی 92-1391 است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه کارکنان (غیرعضو هیئت علمی) به تعداد 313 نفر بوده، حجم نمونه براساس فرمول کوکران به تعداد 173 آزمودنی تعیین شد. روش نمونه‌گیری با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انجام شد. برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه با عناوین، پرسشنامه رهبری دانش ویتالا (2004) و پرسشنامه مدیریت سرمایه فکری بونتیس (2001)، پیکه و همکاران (2002) استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه‌ها از روش روایی محتوایی و برای سنجش پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب پایایی محاسبه شده برای پرسشنامه‌های رهبری دانش و مدیریت سرمایه فکری به‌ترتیب 93/0 و 92/0 برآورد شد. یافته‌ها حاکی از آن است که وضعیت رهبری دانش و مدیریت سرمایه فکری در دانشگاه بوعلی سینا بالاتر از سطح متوسط است. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد، بین رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بیانگر آن است که از بین مؤلفه‌های رهبری دانش، مؤلفه حمایت از فرایند یادگیری فردی و گروهی بیشترین تأثیر را در پیش‌بینی مدیریت سرمایه فکری دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of Relationship between Knowledge Leadership with Intellectual Capital Management

نویسندگان [English]

  • Ghanbari Ghanbari 1
  • Eskandari Eskandari 2
چکیده [English]

The purpose of present study is to identify the relationship between knowledge leadership with Intellectual Capital Management at the Bu-Ali Sina University of Hamedan in academic year of 1391-92. The research method is descriptive - correlational. Statistical population included all staff (non-faculty employees) of the number was 313 people and Sample size of 171 subjects was determined based on the Cochran formula.Sampling method was done using proportional stratified random sampling. Data collected were used from the tow questionnaires with items: knowledge leadership questionnaire of Viitala (2004) and Intellectual Capital Management questionnaire of Bontis (2001), Pike et al (2002).  For appointment of questionnaires validity of the method content-related validity and to assess scale the reliability of the questionnaires, Cronbach's Alpha coefficient was used. Reliability coefficient was calculated for the questionnaires of knowledge leadership and Intellectual Capital Management, was estimated 0/93 and 0/92 respectively.Results representative that is the level of knowledge leadership and Intellectual Capital Management, is above average surface. Pearson correlation coefficient revealed there is a significant positive relationship between knowledge leadership and Intellectual Capital Management. The results of multiple regression analysis indicated that the components of knowledge leadership, Factor of supportingthe learning process of individual and group have highest impact in prediction Intellectual Capital Management.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Leadership
  • Intellectual Capital Management
  • Bu-Ali Sina University
بهرامی س. رجایی‌پور س. آقاحسینی ت. بختیارنصرآبادی ح. و یارمحمدیان م.(1390). تحلیل روابط چندگانه سرمایه فکری و نوآوری سازمانی در آموزش عالی‌. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 61، 27-50.##
رضائیان ع. دانایی‌فرد ح. و زنگویی‌نژاد ا.(1390) .طراحی الگوی مفهومی اندازه­گیری دارایی دانشی- سرمایه فکری در سطح ملی. چشم‌اندازمدیریتدولتی، 6، 25-41.##
سیدجوادین س.ر. (1390). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: نگاه دانش.##
علاقه‌بند ع.(1389). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی. تهران: نشر روان.##
فیدلر ف. و شمرز م.(1381). رهبری اثربخش. ترجمه سهراب خلیلی شورینی. تهران: یادواره کتاب.##
قنبری س. و نامداری‌پ‍ژمان م. (1390). مدیریت دانش پژوهشی در سازمانهای یادگیرنده. مجلهپژوهشعلومانسانی، 26، 213-230.##
گلد آ. و ایوانس ج. (1390). درآمدی به مدیریت آموزشگاهی، ترجمه اکبر راهنما و لطفعلی جباری، تهران: انتشارات آییژ.##
مقیمی س.م. و رمضان م.(1390). پژوهشنامه مدیریت، جلد 10. تهران: انتشارات راه­دان.##
میرکمالی س.م. (1389). رهبری و مدیریت آموزشی. تهران: نشر یسطرون.##
ناظم ف. و پورشفیعی د. (1391). بررسی رابطه سبک رهبری عمل‌گرا و تحول‌گرا با مدیریت سرمایه فکری در آموزش و پرورش. فصلنامهرهبریومدیریتآموزشی، 6(1)، 145-160.##
هوی و.ک. و میسکل س.ج. (1387). مدیریت آموزشی- تئوری، تحقیق و عمل. ترجمه میرمحمد سیدعباس‌زاده. انتشارات دانشگاه ارومیه.##
هیکس ه.ج. و گولت س.ر. (1389). تئوری‌های سازمان و مدیریت. ترجمه گوئل­کهن، تهران: نشر دوران.##
یارمحمدزاده پ. سیادت س.ع. هویدا ر. و بختیارنصرآبادی ح. (1389). تعیین روابط چندگانه میان فرایند مدیریت استراتژیک و مؤلفه­های سرمایه فکری در دانشگاه‌های دولتی اصفهان. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 3(2)، 103-124.##
Al-Nsour M. Al-Weshah G. (2011). Learning organization and intellectual capital: An empirical study of Jordanian Banks. European Journal of Business and Management, 3(8), 1-12.##
Ambrose L.(2002). Contemporary justice research: A new look at familiar questions. Organizational Behavior & human decision, 89 (1), 803-812.##
Amidon D.M. (2000). Virtual chief knowledge officer: leading through strategic conversations. [Online]. Available: http://www.entovation.com.##
Berson Y. Nemanich L.A. Waldman D.A. Galvin B.M. Keller R.T. (2006). Leadership and organizational learning: a multiple levels perspective. The Leadership Quarterly, 17(6), 577-594.##
Birasnav M. Rangnekar S. Dalpati A. (2011). Transformational leadership and human capital benefits: Role of knowledge management, Emerald 32.##
Bollen L. Vergauwen P. Schnieders S. (2005). Linking intellectual capital and intellectual property to company performance. Management Decision, 43 (9), 1161–1186.##
Bontis N. (2001). Assessing knowledge assets: a review of the models used to measure intellectual capital. International Journal of Management Reviews, 3(9), 41-60.##
Bontis N. (2004). National intellectual capital index, a United Nations initiative for the Arab Region. Journal of Intellectual Capital, 5(1), 13-39.##
Bryant S.E. (2003). the Role of transformational and transactional leadership in creating, sharing, and exploiting organizational knowledge. Journal of Leadership and Organizational Studies, 9(4), 32-39.##
Chang S.C. Chen S.S. Lai J.H. (2008). the Effect of alliance experience and intellectual capital on the value creation of international strategic alliances. International Journal of Management Science, 36(2), 298–316.##
Dewi Fariha A. & Sofian S. (2012). the Relationship between intellectual capital and corporate performance. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 40, 537–541.##
European Commission. (2005). Mobilizing the brainpower of Europe: Enabling universities to make their full contribution to the lisbon strategy. European Commission, Brussels, 152 Final, 24, 1-12.##
Fleishman E.A. Mumford M.D. Zaccaro S.J. Levin K.Y. Korotkin A.L. Hein M.B. (1991). Taxonomic efforts in the description of leader behavior: a synthesis and functional interpretation. The Leadership Quarterly, 2(4), 245-87.##
Garvin D. Edmondson A.C. Gino F. (2008). Is yours a learning organization?. Harvard Business Review, 86(3), 109-116.##
Harrison, S., Sullivan, P.(2000). Profiting from intellectual capital: learning from leading companies. Journal of Intellectual Capital, 1(1), 33-46.##
Hussi T. Ahonen G. (2002). Managing intangible assets-a question of integration and delicate, Journal of Intellectual Capital, 3(2), 277-286.##
Hunter S. Bedell-Avers, K. and Mumford M.(2007). the Typical leadership study: Assumptions, implications, and potential remedies. The Leadership Quarterly, 18 (5), 435–446.##
Jones N. Meadow C. Sicilia M.A. (2009). Measuring intellectual capital in higher education. Information & Knowledge Management, 8(2),113–136.##
Jorgensen K. M.(2006). Conceptualising intellectual capital as language game and power. Journal of Intellectual Capital, 7(1), 78-92.##
Kirkpatrick S.A. & Locke E.A. (1991). Leadership: Do traits matter?. Academy of Management Executive, 5(2), 48-60.##
Kok J.A. (2003). Role of leadership in the management of corporate knowledge. South African Journal of Business Management, 5(3), 1-15.##
Kotter J.P. (1990). What leaders really do: A Harvard Business Review Book, HBS Press, Boston, MA.##
Kujansivu P.(2008). Operational intellectual capital management: Choosing a suitable approach. Measuring  Business Excellence, 12(2), 25-37.##
Kujansivu P. Lo nnqvist A.(2007). Investigating the value and efficiency of intellectual capital. Journal of Intellectual Capital, 8(2), 272-87.##
Lakshman C. (2009). Organizational knowledge leadership: An empirical examination of knowledge management by top executive leaders. Leadership & Organization Development Journal, 30(4), 338-364.##
Lakshman C. (2007). Organizational knowledge leadership: A grounded theory approach. Leadership & Organization Development, 28(1), 51-75.##
Lina G. & Asta S. (2012). Leadership role implementing knowledge transfer in creative organization: How does it work. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 41, 15-22.##
Longo M. Mura M. (2011). The effect of intellectual capital on employees satisfaction and retention. Information & Management, 48, 278–287.##
Lo nnqvist A. Kianto A. Sillanpa a. V. (2009). Using intellectual capital management for facilitating organizational change. Journal of Intellectual Capital, 10(4), 559-572.##
Lo nnqvist A. Kujansivu P. (2007). Designing and implementing an intellectual capital management system: applying Meritum Guidelines. International Journal of Knowledge Management Studies, 1, 276-291.##
Lord Robert G. Shondrick. Sara J. (2011). Leadership and knowledge: Symbolic, connectionist, and embodied perspectives. The Leadership Quarterly, 22, 207–222.##
Lord R. G. (2006). Preface. Implicit leadership theory. In B. Synchs & J. Meindl(Eds.), Content and generalizability of implicit leadership theories.##
Lu W-M. (2012). Intellectual capital and university performance in Taiwan. Economic Modelling, 29, 1081–1089. ##
O‘Deal C. Wiig K. Odem. P. (1999). Benchmarking unveils emerging knowledge strategies. An International Journal, 6(3), 202-211.##
Mabey C. Kulich C. Lorenzi-Cioldi F. (2012). Knowledge leadership in global scientific research. The International Journal of Human Resource Management, 23(12), 2450-2467.##
Martínez-Torres M.R. (2006). A procedure to design a structural and measurement model of intellectual capital: an exploratory study. Information Management, 43(5), 617–626.##
Medina A.J.S. Gonza´ lez A.M. Falco´n J.M.G. (2007). Intellectual capital and sustainable development on islands. an application to the case of Gran Canaria. Regional Studies, 41(4), 473-487.##
Mládková L. (2012). Leadership in management of knowledge workers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 4, 243-250.##
Moghadam S.K. Zabihi M.R. Hakimzade A. (2013). Intellectual capital and organizational learning capability. Journal of Soft Computing and Applications, 2013, 1-9. ##
Müller C. Raich M. (2005). the Ambiguous relationship of leadership and intellectual capital: Understanding how intellectual capital is developed. Electronic Journal of Knowledge Management, 3(1), 35-44.##
Northouse P. G. (1997). Leadership, Theory and Practice, Sage Publications, Thousand Oaks. ##
Politis J.D. (2001). The relationship of various leadership styles to knowledge management. Leadership & Organization Development Journal, 22(8), 354-364.##
Ramı´rez Y. Carmen L. Rojas J. A. (2007). Intellectual capital management in Spanish universities. Journal of Intellectual Capital, 8(4), 732-748.##
Roos G. Pike S. Fernstrِm L. (2005). Managing Intellectual Capital in Practice, Oxford: Butterworth-Heinemann.##
Sarabia M. (2007). Knowledge leadership cycles: An approach from Nonaka's viewpoint. Journal of Knowledge Management, 11(3), 6-15.##
Sarlak M.A. Moradgholi M. Ghorbani A. (2012). Effect of transformational leadership on intellectual capital. African Journal of Business Management, 6(27), 7977-7986.##
Schiuma G. Lerro A. (2008). Knowledge-based Capital in building regional innovation capacity. Knowledge Management, 12(5), 121-136.##
Shamir B. (2007). From passive recipients to active co-producers: Followers roles in the leadership process. Centered Perspectives on Leadership.##
Stewart T.A. (1997). Intellectual Capital: the Wealth of organizations. currency doubleday, New York, NY.##
Tabarsa,G. Naeiji M.J. Abbasalizadeh M. (2009). Intellectual capital and transformational leadership style: A case Study in Iran. International Conference on Intellectual Capital Management, Zanjan Science and Technology Park, 7, 8 octoebr, www.sid.ir. ##
Tan H.P. Plowman D. Hancock P. (2007). Intellectual capital and financial returns of companies. Journal of Intellectual Capital, 8(1), 76-95.##
Tayles M. Pike R. H. & Sofian S. (2007). Intellectual capital, management accounting practices and corporate performance: Perceptions of managers. Accounting, Auditing, Accountability Journal, 20(4), 522-548.##
Van Wijk R. Jansen J. Lyles M. (2008). Inter- and intra-organizational knowledge transfer: A meta-analytic review of its antecedents and consequences. Journal of Management Studies, 45(4), 830–853.##
Viitala R. (2004). Towards knowledge leadership. Leadership & Organization Development Journal, 25(6), 528-544.##
Warden C. (2003). Managing and reporting intellectual capital: new strategic challenges, IP Helpdesk Bulletin, No8, available: www.ipr-helpdesk.org.##
Wall A. Kirk R. Martin G. (2004). Intellectual Capital: Measuring the Immeasurable?. CIMA Publishing, Elsevier.##
Wiig K. (1997). Integrating intellectual capital and knowledge management, Long Range Planning, 30(3), 399-405.##
Yukl G. (2008). How leaders influence organizational effectiveness. The Leadership Quarterly, 19(6), 708–723.##
Zhang Q.G. Fung H. (2006). China social capital and financial performance of private enterprises. Journal of Small Business and Enterprise Development, 13(2), 98-107.##
Zhou A. and Fink D. (2003). The intellectual capital web: A systematic linking of intellectual capital and knowledge management. Journal of Intellectual Capital, 4(1), 34-48.##