تبیین خط‎مشی‎گذاری توسعه‎ی صادرات بنگاه‎های کوچک و متوسط با استفاده از راهبرد نظریه‎پردازی داده‎بنیاد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‎ی مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 استاد دانشکده‎ی مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه امام حسین، تهران، ایران

4 دکترای مدیریت، دانشکده‎ی مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

بخش عظیمی از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور را بنگاه‎های کوچک و متوسط تشکیل می‎دهند، اما این بنگاه‎ها نتوانسته‎اند نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه‎ی صادرات ایفا کنند. با توجه به اهمیت توسعه‎ی صادرات به‎عنوان موتور محرکه‎ی اقتصاد از یک سو و پایین بودن سهم صادرات بنگاه‎های کوچک و متوسط کشور، هدف این پژوهش تبیین خط‎مشی‎گذاری توسعه‎ی صادرات برای این گروه از بنگاه‎ها است. روش مورد استفاده در پژوهش، گراندد تئوری (نظریه‎ی داده‎بنیاد) است. گردآوری داده‎ها طی مصاحبه عمیق با 23 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان توسعه‎ی تجارت انجام شده است. تحلیل داده‎ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری، نشان می‎دهد در خط‎مشی‎گذاری توسعه‎ی صادرات SMEها، "توانمندسازی و ارتقای قابلیت‎های صادراتی بنگاه‎ها" به‎عنوان راهبرد اصلی، "ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه‎ی صادرات" به‎عنوان عامل زمینه‎ساز محیطی، "ایجاد انگیزه برای شروع و تداوم صادرات" و "توسعه‎ی زیرساخت‎های تسهیل‎کننده‎ی صادرات" به‎عنوان شرایط مداخله‎گر، باید مورد توجه سیاست‎گذاران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Policy-making for SMEs Export Promotion with Using Grounded Theory Strategy

نویسندگان [English]

 • Monavvarian Monavvarian 1
 • Moghimi Moghimi 2
 • Movahedi Movahedi 3
 • Hoseinzadeh Hoseinzadeh 4
چکیده [English]

A large part of the country's industrial and manufacturing units are small and medium enterprises, but these firms have not been able to play an important contribution to achieving the export development goals. Given the importance of export promotion as the engine of the economy and low export share of SMEs, the purpose of this study is explanation the policy of export promotion for this group of firms and identifying factors and conditions that must be considered in policymaking. The method used in the study is grounded theory. Data collection was done by depth interviews with 23 managers and experts from the Trade Promotion Organization of Iran. Data analysis was performed in three stages: open coding, axial coding and selective coding. The results show that in export promotion policymaking, Empowerment and enhance export capabilities of SMEs (as the main strategy), creation a favorable environment for export promotion (as context conditions), provide incentives and stimulate businesses to start and sustain export promotion and development of export infrastructure (as the intervention conditions), should be considered by policymakers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Export
 • Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)
 • Grounded Theory Building
 1. پسران، ه.( 1384 ). جایگاه اقتصاد ایران در جهان، توسعه‎ی صادرات و رشد، دو ماهنامه بررسیهای بازرگانی، شماره 11: 4-20##
 2. دانایی فرد، ح. (1384). تئوری پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم سازی تئوری بنیادی. دو ماهنامه علمی پژوهشی رفتار دانشگاه شاهد، سال دوازدهم، شماره 11: 57-75 ##
 3.  کی مرام، ف.، اسحق زاده، ن.، حسنی، م.، خالصی، ا.(1384)، نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه صنعتی، نشر دانشگاه صنعتی شریف##
 4. هال، ک. و جنکینز ، ج.(1382)، سیاستگذاری جهانگردی، ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ دوم ##
  1. Brouthers, L.E., and Wilkinson, T., (2005),"Trade promotion and SME export performance.", International Busuness Review, Vol. 15,p.233-252##
  2. Creswell, J. W. (2005), Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (2nd edition).##
  3. Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into Practice, 39(3), 124-130. ##
  4. Danaee, F. H., & Eslami, A. (2010). Discovering Theory of Organizational Indifference: A Grounded Theory Strategy. European Journal of ScientificResearch, 40(3), 450-460.##
  5. Das, B., Shil, N. C. and Pramanik, A. K.,)2007(. "Strengthening SMEs to make export competitive," MPRA Paper 7800, University Library of Munich, Germany, revised 13 Nov 2007##
  6. Dhungana, B. (2003) Strengthening the competitiveness of small and medium enterprises in the globalization process: prospects and challenges. Investment Promotion and Enterprise Development Bulletin for Asia and the Pacific 1: 1–32.##
  7. Dye, T.(1992), Understanding Public Policy . 7rd end, Englewood cliffs, NJ: Prentice-Hall##
  8. European Union (2011), Strategy for Development of Small and Medium SizedEnterprises 2011-2015 , Directorate for Development of Small and Medium Sized Enterprises, Federal Ministry for Economic Cooperation and Development.##
  9. Fernando, A. (2001). Challenges of growth, employment and decent work country profile: Sri Lanka Small andMedium Enterprise component. [Online] Available:http://ilo-mirror.library.cornell.edu/public/english/region/asro/colombo.##
  10. Gencturk, E.F., Kotabe, M. (2001), "The effect of export assistance program usage on export performance: a contingency explanation", Journal of International Marketing, Vol. 9 No.2, pp.51-72##
  11. Goulding, C. (2002). Grounded Theory: A Practical Guide for Management,Business and Market Researchers. London: Sage Publications.##
  12. Kendall, J. (1999). Axial Coding and the Grounded Theory Controversy. Western Journal of Nursing Research, 21(6), 743-757.##
  13. Lall S. (2000), Strengthening SMEs for International Competitiveness, for ECES workshop on “What makes your firm internationally competitive?”, March 6-8, Cairo.##
  14. Leonidou, L.C., Katsikeas, C.S., Palihawadana, D., & Spyropoulou, S. (2007). “An analytical review of the factors stimulating smaller firms to export: Implications for policy-makers”, International Marketing Review 24 (6):735-770.##
  15. Lloyd-Reason, L and Mughan, T,(2008), Removing Barriers to SME Access to International, A Joint OECD/APEC Project , Centre for International Business, Ashcroft International Business School, Anglia Ruskin University, Cambridge CB1 1PT,United Kingdom, USASBE 2008 Proceedings - Page 1498-1527##
  16. OECD (2009), Top Barriers and Drivers to SME Internationalisation, report by the OECD Working Group Party on SMEs and Entrepreneurship, Paris: OECD.##
  17. Pandey A P (2007), ‘Indian SME’s and their uniqueness in the country’. MPRA Paper No. 6086,http://mpra.ub.uni-muenchen.de/6086/.##
  18. Saleh, AS and Ndubisi, NO, (2006), SME Development in Malaysia: Domestic and Global Challenges, Working Paper 06-03, Department of Economics, University of Wollongong,.##
  19. Shamsuddoha, A.K. and M. Yunus, Ali; (2006), "Mediated effects of export promotion programs on firm export performance" , Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol, 18, No, 2, p. 93-110##
  20. Straus A, Corbin J (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques andProcedures for Developing Grounded Theory, Third Edition, Los Angeles:Sage Publications.##
  21. Strauss, A. L. and Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. 2nd Ed. London: Sage.##
  22. Strauss, A. L. and Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. London, Sage Publications.##
  23. Tambunan, T.T.H. (2009), SME in Asian Developing Countries, London: Macmillan Palgrave.##
  24. UNCTAD )2004(, Promoting the Export Competitiveness of SMEs, Commission on Enterprise, Business Facilitation and DevelopmentExpert Meeting on Promoting the Export Competitiveness of SMEs, Geneva, 8–10 December ##
  25. United States International Trade Commission) 2010), Small & Medium-Sized Exporting Companies: Statistical Overview, A Profile of U.S. Importing and Exporting Companies, 2009 - 2010 ,U.S. Department of Commerce Washington, D.C. 20230.##