‎ بررسی کارایی شعب بانک‎ها و تعیین عوامل مؤثر بر آن (بررسی موردی شعب بانک سپه استان تهران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده‎ی مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه‎ی طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده‎ی مدیریت پردیس قم، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای مدیریت و اقتصاد تکنولوژی، دانشگاه شیامن، کشور چین.

چکیده

این پژوهش به‎دنبال برآورد کارایی شعب و تشخیص عوامل مؤثر بر آن است. داده‎های مورد بررسی، آمار و ارقام 52 شعبه‎ی مختلف بانک مورد نظر در بازه‎ی زمانی (1386-1384) است. برای این کار، در این پژوهش از تابع هزینه‎ی مرزی با استفاده از روش حداکثر درست‎نمایی (ML) استفاده شده است. مدل‎های مورد استفاده در این پژوهش، مدل اول ناکارایی متغیر با زمان بتیس و کوئلی (1992) و مدل دوم ناکارایی اثرهای ساختاری بتیس و کوئلی (1995) است. در برآورد تابع هزینه، حجم تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی به‎عنوان ستاده و (نیروی کار، حجم سپرده‎های سرمایه‎گذاری و قرض‎الحسنه، دارایی‎های ثابت) به‎عنوان نهاده در نظر گرفته شده‎اند. نتایج به‎دست آمده از مدل اول ناکارایی متغیر با زمان نشان می‎دهد، میانگین کارایی شعب 1/77 درصد است و شعب مورد نظر اعطای تسهیلات را با حداقل هزینه انجام نداده‎اند. ‌نتایج پژوهش در مدل دوم اثرهای ساختاری، نشان داده است که میانگین کارایی شعب 2/64 درصد بوده که دلیل اختلاف کارایی بین مدل اول و دوم، تأثیر متغیرهای ساختاری شعب (اندازه‎ی اقتصادی، نسبت دارایی‎های ثابت به کل دارایی‎ها، تحصیلات کارکنان، درجه به‎کارگیری فناوری) بوده که در مدل دوم وارد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Efficiency of Sepah Bank Branches and Determining Inefficiency Factors (Case Study in Tehran Province)

نویسندگان [English]

 • Alvani Alvani 1
 • Jandaghi Jandaghi 2
 • Raeis Safari Raeis Safari 3
چکیده [English]

The present research is seeking to assess the technical efficiency of Bank Sepah branches (in Tehran province) and to identify the factors which exert influence on it. Data over the period 2005-2007 relating to 52 different branches of Tehran province sepah Bank. In order to do this, the estimated stochastic cost function with the use of Maximum Likelihood (ML) method has been exercised in this research. The results obtained from the first model, that is the inefficiency of variant with time, indicate that the Bank Sepah branches have not given facilities with the least cost, considering the main thesis of research. The average efficiency of branches has been 77.1 percents in the first model and the efficiency of branches has been decreased throughout the time. The results of the second model have shown structural effects and the average efficiency of branches has been 64.2 percents. The reason for the difference between the first and second models has been the influence of structural variants of the branches (economic size, the ratio of fixed assets to total assets, employees’ education, level of mechanization).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Efficiency
 • Cost Function
 • Bank Branches
 • Bank Sepah
 1. امیری، ه. (1380). بررسی کارایی بانکهای تجاری در ایران. پایان‎نامه‎ی کارشناسی ارشد. تهران: دانشکده‎ی اقتصاد دانشگاه تهران.##
 2. امیری، ه.، رئیس صفری، م. (1384). بررسی کارایی بانک‎های تجاری در ایران و عوامل نهادی مؤثر بر آن، دو فصلنامهی علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی، سال دوم شماره (3): صفحات97-62##
 3. برهانی، ح. (1376). سنجش کارایی در بانکهای تجاری ایران و ارتباط آن با تعدادی از ابعاد ساختاری و مالی. رساله‎ی دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.##
 4. صارمی م.، خویینی، ا. (1383). تعیین و پیش‎بینی کارایی شعب بانک ملت قزوین با استفاده از روش تحلیل پوشش داده‎ها، مجلهی دانش مدیریت،شماره 64 : صفحات 127-106##
 5. عابدی، پ. (1379). تخمین کارایی فنی صنعت بانکداری، پزوهشهای اقتصادی، شماره (6)پاییز: صفحات84-63##
 6. کریمی، م. (1381). بررسی کارایی شعب مختلف بانک کشاورزی و تعیین عوامل مؤثر بر آن. پایان‎نامه‎ی کارشناسی ارشد. تهران: دانشکده‎ی اقتصاد دانشگاه تهران.##
 7. مالک، ف. (1369). کارایی سازمان، مجله تدبیر، شماره (5) مهر.##
 8. نصیری، ن. (1382). بررسی کارایی سیستم بانکی با کاربرد تحلیل پوششی داده‎ها، پژوهشهای اقتصادی، شماره (9 و 10) پاییز و زمستان: صفحات 165-133.##
  1. Burki, A.A. and Shabbir Khan Niazi, GH. (2003). The Effects of Privatization, Competition and Regulation on Banking Efficiency in Pakistan (1991-2000), November 12, University of Manchester.##
  2. Afriat, S.N. (1972). Efficiency estimation of production function, International Economic Review, 13 (3): 568-598.##
  3. Aigner, D.J. and Chu, S.F. (1968). On Estimating the Industry Production American Economic Review, 58 (4): 826 – 839.##
  4. Aly H.Y., Grabowski, R., Pasurka, C. and Rangan, N. (1989). Technical, Scale, and Allocative Efficiencies in U.S. Banking: An Empirical Investigation, The Review of Economic and Statistics, 72 (2): 212-218.##
  5. Battese, G.E., Heshmati, A. (1998). Efficiency of Labour Use in the Swedish Banking Industry: A Stochastic Frontir Approach, Working Paper of New England University.##
  6. Berger, A. N. and Humphrey, D. B. (1991). The Dominance of Inefficiencies over Scale and Product mix Economies in Banking, Jornal of Monetray Economies, 28 (1): 119-132.##
  7. Coelli, T.J., Rao, D.S.P. and Battese. G.E. (1998). An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, London, Kluwer Academic Publishers. ##
  8. D Khaled A. H. (2004). Operational Efficiency in Islsmic Banking: The Sudanese Experience. From :www.irti.org/sudan%20-banks.pdf-134k.##
  9. Emerson, H. (1912). The Twelve Principles of Efficiency, The engineering Magazine, New York.##
  10. Emmanuel, K., Miller, S.M. and Thanasios, A., Noulas, G. (1994).  Cost inefficiency of Commercial Banks: A FLEXIBLE Stochastic Frontier Approach. Journal of mony, Credit and Banking, 26 (4): 875-890.##
  11. Greene, W .H. (1980). Maximum Likelihood estimation of econometric ftontier function, jour nal of econometrics, 31 (1): 27 – 35.##
  12. Kaparakis, E.I., Miller, S.M. (1994). Short-run Cost Inefficiency of commercial Banks: A Flexible Stochastic Frontier aproach. Journal of Money, Credit and Banking, 26 (4): 875-890.##
  13. Kabir Hassan, M. (2003). Cost, Profit and X-Efficiency of Islamic Banks in Iran Proposal Prepared for the Monetary and Banking Academy of the Central Banks of Iran, 7 June.##
  14. Hanif Akhtar, M. (2003). X-Efficiency Analysis of Commercial Banks in Pakistan, October 30.##
  15. Altunbas, Y., Gardener, E.P.M., Molyneux, P., Moore, B. (1996), Efficiency in European Banking, European Economic Review, 45 (10): 1931–1955. ##
  16. Smith, R.L. III, schweikart, J.A. (1992). Abetter way to assess branch profitability, ABA Banking Journal, 84 (4):54-56.##