ارائه الگویی نظری جهت تعیین عرصه اختیارات سیاست و اداره

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده مدیریت و علوم انسانی، گروه مدیریت دولتی

چکیده

از آغاز رشته اداره امور عمومی یکی از مباحث اساسی، یافتن محدوده مناسب اختیارات بوروکرات‎ها در یک حکومت دموکراتیک بوده است. پژوهش‎های معاصر برروی این موضوع، منجر به ظهور دو دسته نظریه شده است. دسته اول، نظریه‎های کنترل سیاسی بوروکراسی و دسته دوم «نظریه‎های سیاست‎های بوروکراتیک هستند. پژوهش مقابل تلاشی نظری است و در زمره پژوهش‎های تحقیق و توسعه بنیان‎های نظری روابط سیاست ـ اداره محسوب می‎شود. هدف این مقاله طراحی یک الگوی منعطف ازروابط سیاسی ـ اداری است و یافته‎های بدست آمده، طبقه‎بندی نوینی از ویژگی‎های محتوایی و زمینه‎ای مسئله عمومی (متغیر مستقل) ارائه می‎دهد که بر نحوه انتخاب عرصه اداره ـ سیاست (متغیر وابسته که شامل ابعاد کنشگر، کنش سیاسی ـ اداری و مکانیسم کنش است) تأثیر می‎گذارد. ویژگی‎های کنش سیاسی و اداری نیز در قالب سه مؤلفه ارزشی، رفتاری و ساختاری طبقه‎بندی می‎گردد درنهایت تلاش می‎شود میزان اختیارات و قلمرو روابط سیاست ـ اداره، در قالب متغیرهای تأثیرگذار در هر عرصه تبیین گردد.آنچه که در مقاله حاضر اهمیت دارد، بیان این موضوع است که اگرچه مرزبندی‎های دقیق و از پیش تعیین شده بین اداره وسیاست، کارتحلیل را آسان می‎نماید، اما دو مسئله اساسی پیش می‎آید، اول آنکه، به لحاظ نظری پیچیدگی‎ها و روابط پنهان میان این دو پدیده نادیده انگاشته می‎شود. و دوم آنکه، در دنیای واقعی سیاستمداران و بوروکرات‎ها با انبوهی از شرایط متغیر و پیچیده مواجه‎اند که انتخاب نوع رفتار و تعیین میزان اختیارات آنان را به چالش می‎کشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Theorical Model: Exploring Administrative and Political Domain

نویسنده [English]

  • neda nafari
چکیده [English]

An essential issue from the very outset of the field of public administration was to find proper limits of bureaucrats authorities in a democratic state .Contemporary research on the issue lead to emergent of two set of theories. The first is theories of political control of bureaucracy and the second is theories of bureaucratic politics. The research is against theoretical efforts and is considered as research and development on theoretical foundations of the political - administrational relationships. The aim of this article was to design a flexible model of political - administrational and the findings suggest the new classification of content and context characteristics public problem (independent variable) that affects the manner of choosing the field of administration- politic (dependent variable that involves actor, political-administrative action, and action mechanism). Characteristics of political - administrative action is classified under three categories: valuable, behavioral and structural components. And finally we try to explain the extent of authorities and field of politic - administration relationships in the form of influential variables in each field. The important issue in this article is to suggest that although the absence of accurate and predetermined boundaries between administration and politic makes the analysis easier, but two basic problem arise. First, theoretically the complexities and covert relations of them are ignored. Second, in the real world, politicians and bureaucrats are encountered with huge and complex variable circumstances that challenge the type of behavior to be selected and to determine the amount of their authorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative Field
  • Authority
  • Influential Variables
  • Politic- Administration Dichotomy
  • Political Field