تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک (مطالعه موردی: شرکت رنگین پروفیل کویر)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، ایران

چکیده

استراتژی منابع انسانی، الگویی از تصمیماتی است که به سیاست‌ها و رویه‌های متعلق به منابع انسانی می‌پردازد. در واقع فرآیند تدوین و اجرای استراتژی منابع انسانی به منظورمرتبط ساختن سیاست‌ها و روش‌های منابع انسانی با هدف‌های استراتژیک سازمان است. در این مقاله فرآیند تدوین استراتژی منابع انسانی در شرکت رنگین پروفیل کویر تشریح شده است. مبنای مدل به‌کار‌گرفته شده در این پژوهش مدل یکپارچه (بامبرگر و مشولم) می‎باشد. این پژوهش با استفاده از الگوی پژوهش پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارشناسان ارشد شرکت تشکیل می‎دهندکه به عنوان خبرگان(افراد صاحب نفوذ سازمان) اندازه هر یک از متغیرهای تعیین کننده نقاط مرجع استراتژیک را برای هر یک از مشاغل استراتژیک شرکت اندازه‎گیری نمودند. داده‌های پژوهش از طریق پرسش‌نامه، سندکاوی و مصاحبه با مدیران و کارشناسان سازمان استخراج گردیده است. پس از پردازش داده‌های به دست آمده مختصات استراتژیک مشاغل تعیین و الگوی استراتژیک مناسب برای هر دسته از مشاغل شناسایی شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که استراتژی مناسب برای مشاغلی که هسته اصلی استراتژی رقابتی سازمان را تشکیل می‎دهند، استراتژی متعهدانه و برای مشاغل خدماتی استراتژی ثانویه است. نگرش متعهدانه، موجب می‎شود کارکنان و مدیران سازمان، هردو، مقاصد و اهداف سازمان را بهتر درک کنند و در واقع چارچوبی برای موفقیت شرکت در دست یابی به اهدافش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Resources Strategy Formulation by Strategic Reference Points Theory (Case Study: RPK Company)

نویسندگان [English]

  • Daryoosh Golamzadeh 1
  • sonya jalali 2
چکیده [English]

HR strategy is the pattern of HR-related decisions. That is, the gestalt of negotiated people related policies and practices in use indeed the formulation and enactment of an HR strategy designed to link HR policies and practices with the strategic goals and objective of the firm. The purpose of this research is Human resources Strategy formulation for PRK Company. Integrative Model (Bamberger & Meshoulam) used in this research. Population universe of the study includes directors of the company. Which measure each determining variables of strategic reference points for every strategic occupations of the company Data gathering instruments include questionnaire and interviewing? After processing of the data, strategic coordinates of the occupations were determined and appropriate strategic pattern of each occupation was identified. The results demonstrate that the appropriate strategy for the main occupations in competition strategy of the organization is the commitment Strategy. Appropriate strategy for the other occupation is the secondary strategy. Commitment attitude will result in better understanding of intents and objectives of the organization, and in fact it is a framework for management and training of the staffs for reliance on the company’s success in achieving its objectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resources Strategy
  • strategic human resource management
  • Strategic Reference Points.
  • Strategy