تحلیل موانع کارآفرینی در دانشکده‌های کشاورزی ایران (از دیدگاه دانشجویان)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

2 دکتری آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، ایران

3 استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، پردیس کرج، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل موانع کارآفرینی در دانشکده‌های کشاورزی ایران بود. جامعه آماری شامل تعداد 61418 دانشجو بودکه با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب، 403 نفر از آنان از دانشکده‌های کشاورزی ایران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن بود که تنها 6 درصد از دانشجویان در کار مرتبط با رشته تحصیلی مشغول به کار بودند. بر اساس نتایج تحلیل عاملی 5 عامل زیربنایی به‌عنوان مهم‌ترین موانع کارآفرینی در دانشکده‌های کشاورزی ایران شناسایی شدند که عبارت بودند از: "موانع آموزشی"، "موانع فردی ـ شخصیتی"، "موانع حمایتی ـ قانونی"، "موانع تسهیلاتی" و "موانع ارتباطی" که در کل 88/64 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. در پایان بر اساس یافته‌های پژوهش پیشنهادهایی مطرح گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Entrepreneurship Obstacles in Agricultural Faculties of Iran (Students' viewpoints)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mostafa razavi 1
  • Negin Fallah Haghighi 2
  • Ahmad Rezvanfar 3
  • Khalil Kalantari 3
چکیده [English]

: The purpose of this study was analyzing entrepreneurship obstacles in agricultural faculties of Iran. Statistical population consisted of 61418 students that by stratified random sampling method, 403 individuals of them were selected from agricultural faculties of Iran. The instrument of data gathering was questionnaire and analyzing the data was done by using of SPSS software. The findings of research showed that only 6 percent of students had a job that was in relating with their field of study. The results of FA showed that, 5 infrastructural factors were known as the most important obstacles of entrepreneurship in agricultural faculties that were: "educational obstacles", "individual – characteristic obstacles", "law – support obstacles", "facilities obstacles" and" communication obstacles", these factors could totally explained 64.88 percent of variance of variables. Finally on the basis of findings, some suggestions were delivered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Faculties
  • Communicational Obstacles
  • Educational Obstacles
  • Entrepreneurship
  • Students.