‎ ارائه‎ی مدل مدیریت بحـران با تمرکز بر نظام مدیریت منابع انسانی برای بیمارستان‎های شهر تهران

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشجوی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مدیریت بحران، به عنوان یکی از فعالیت‎های کلیدی در زمینه مدیریت استراتژیک، از اهمیت بخصوصی برخوردار است. یکی از ملزومات اصلی در زمینه مدیریت بحران، سطح بالای میزان آمادگی و توانمند نیروی انسانی مدیریت بحران است. تمرکز این مقاله بر طراحی مدل مدیریت بحران با رویکرد نظام مدیریت منابع است. بدین منظور، پس از مطالعه ادبیات موضوع و استخراج مؤلفه‎های نظام مدیریت منابع انسانی در زمینه مدیریت بحران، با کسب نظر 71 خبره ازطریق پرسشنامه، به بررسی روایی اجزای مدل، از جمله نقش نیروی انسانی در مراحل مختلف بحران، ابعاد اصلی مدیریت منابع انسانی در تیم‎ها بحران و در آخر، عوامل فرهنگی مؤثر بر این فرآیند پرداخته شد. نهایتا مشخص گشت که نیروی انسانی، نقشی حیاتی در مراحل پیشگیری، ایجاد شوک، وخامت، مزمن شدن، مهار و یادگیری ناشی از بحران دارد. به علاوه، عوامل فرهنگی مانند روحیه کارتیمی، غلبه بر ترس، تخصص محوری، ایثارگری، اجتناب از شایعه، گرایش به فناوری‎های نوین و فرهنگ غالب و پیشرو در فرآیند مدیریت انسانی تأثیر زیادی بر فرآیند مدیریت بحران دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Crisis Management Model with Emphasis on Human Resources Management System for Hospitals of Tehran

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Akbar Ahmadi 1
  • Reza Rasuli 1
  • ali rajabzadeh ghatari 2
  • parisa pooya 3
چکیده [English]

Crisis Management, as one of the key activities in strategic management has significant importance. One of the major requirements of crisis management is the high level of readiness and qualification of human resources responsible for crisis management. The focus of this paper is on presenting a crisis management model with human resources approach. First, we reviewed the literature and extracted the components related to human resources management in crisis management context. Then, we sought the opinions of 71 experts in this field in order to test the validity of the artifacts of the proposed model such as the role of human resources in different stages of crisis, different dimensions of human resources management in crisis management teams and finally, the effective cultural factors in this process. The results showed that the human resources play a vital role in the stages of prevention, shock, aggravation, chronic, control and learning from the crisis management. In addition, cultural factors such as team work spirit, conquering fear, expertism, self-devotion, ignoring rumors, desire for adopting new information technologies and pioneering culture have high influence in crisis management process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis Management
  • Cultural factors
  • Hospital.
  • Human Resources Management