نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران

نویسندگان

چکیده

با ورود معنویت و خدا به عرصه سازمان و مدیریت، به عنوان چالش قرن بیست و یکم، مدیران و رهبران سازمانها به خصوص نهادهای آموزشی باید الزاماً با این پدیده نوپا دست و پنجه نرم کنند. نقش رهبران معنوی تحریک و بر انگیختن کارکنان با استفاده از چشم انداز معنوی و ایجاد زمینه‌های فرهنگی بر اساس ارزش‌های انسانی می‌باشد تا کارکنانی توانمند، دارای بهره وری بالا، متعهد و با انگیزه را تربیت و پرورش دهند. در این مقاله تلاش می‌شود تا نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران تبیین شود. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که بین رهبری معنوی در دانشگاه تهران و توانمند سازی کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بین چشم اندازسازمانی، عشق به نوعدوستی، ایمان به کار، معناداری در کار و عضویت در سازمان رابطه علی معنی دار و مثبت و تعهد سازمانی رابطه منفی و بازخورد عملکرد رابطه علی معنی دار و معکوسی با توانمندسازی کارکنان وجود دارد. همچنین جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان شاغل دانشگاه تهران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Spiritual Leadership on Human Resource Empowerment in the University of Tehran

چکیده [English]

With entrance spirituality and God to management and Organization field, as 21st century challenge, organization’s managers and leaders especially educational institutions must confront with new phenomena. Spiritual leader’s role to incite and encourage human resource with use of spiritual vision and establishment of cultural context based on human values, to foster empowered, high productivity, committed, and motivated human resource. This paper explains spiritual leadership role on human resource empowerment. Population is included human resource that work in University of Tehran. The results of the research exhibit that there is a significant correlation between spiritual leadership in University of Tehran and human resource empowerment. Results indicate the significant and positive causal relationship between vision, altruistic love, faith, calling, membership, and negative causal relationship organizational commitment and significant and reverse causal relationship performance feedback with empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Components of spiritual leadership
  • Human resource empowerment
  • Spirituality
  • Spirituality at work
  • Spiritual leadership