بررسی ارتباط بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان در مناطق نوزده گانه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

نویسندگان

دانشگاه پیام نور شیراز

چکیده

سازمان‌ها امروزه در محیطی کاملاً رقابتی که همراه با تحولات شگفت انگیز است باید اداره شوند.در چنین شرایطی مدیران فرصت چندانی برای کنترل کارکنان در اختیار ندارند و باید عمده وظایف روزمره را به عهده کارکنان بگذارند. کارکنان زمانی می‌توانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت، دانش و توانایی لازم برخوردار باشند.ابزاری که در این زمینه به کمک مدیران می‌شتابد فرایند توانمندسازی است. ‌تحقیق حاضر یک تحقیق پیمایشی مبتنی بر روش همبستگی با استفاده از انتخاب نمونه است.حجم نمونه براساس روش نمونه گیری خوشه‌ای 9 منطقه و تعداد نمونه 240 نفر است. ‌دراین مقاله در فرضیه اول رابطه بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان و در فرضیات فرعی آن رابطه بین ابعاد توانمندسازی (احساس شایستگی، احساس معنی دار بودن شغل، احساس مؤثر بودن، احساس داشتن اعتماد به همکاران و احساس داشتن حق انتخاب) و تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. ‌نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین توانمندسازی و تعهد سازمانی و فرضیات فرعی مربوط به آن به غیر از احساس مؤثر بودن و احساس داشتن اعتماد ار تباطی وجود ندارد. در ضمن میزان توانمندی کارکنان از سطح متوسط بالاتر و میزان تعهد سازمانی کارکنان از سطح متوسط پایین تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying of the Relationship between Employee Empowerment and Organizational Commitment in the 19 Districts of Tehran Education Organization

نویسندگان [English]

  • Alireza Mooghali
  • Akbar Hassanpoor
  • Mohammad Hassanpoor
چکیده [English]

Nowadays organizations should be conducted in a completely challenging environment with extraordinary changes. In such situations, managers don,t have enough time to control employees and should delegate most of their tasks to their subordinates. The employees could do the tasks delegated right only when they have enough ability and knowledge and related skiles. The empowerment process is a tool which can ensure managers to delegate these tasks. This research is a survey research based on correlation method using sampling. The volume of sample is district 9 regard to clustering sampling method with the volume of 240 people. In this article the first assumption is about the relation between the employee,s empowerment and their organizational commitment. In the next assumptions, the relation between the empowerment dimentions (Competence, Meaningful, Trust in others, Impact and Choice) and organizational commitment are considered. The results of the research show that there is no relation between empowering and the organizational commitment and it,s subsidiary hypothesis excep the meaningful and trust in others. Also, the rate of employee empowerment is more than average and that of organizational commitment is less than average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee empowerment
  • Organizational Commitment
  • Staff Education Employees