بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمند سازی در سازمان‌های دولتی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

ضرورت توجه به منافع عمومی در مدیریت دولتی ایجاب می‌کند که مدیران دولتی در فراگردها و رفتارهای روزمره خود، نوعی جهت گیری عمومی داشته باشند. ضرورت تاکید بر اعتماد عمومی و اعتماد درون سازمانی که روز به روز در حال کاهش است و همچنین الزام توزیع قدرت و توانمند سازی در کشورهایی که فراگرد دموکراتیزه شدن را طی می‌کنند? وجود رهبری خدمتگزار را ضروری ساخته و ایده خدمات دولتی نوین دنهارت به مثابه مفهومی که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است? بر ضرورت توجه الگوی رهبری خدمتگزار افزوده است. در این راستا این تحقیق در صدد است تا اثرات الگوی رهبری خدمتگزار را بر اعتماد و توانمندسازی در سازمان‌های دولتی بررسی نموده و رهنمودهایی را برای اثربخشی هر چه بیشتر مدیران دولتی ارائه کند. از این رو رابطه متقابل رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمند سازی از طریق تحلیل تحقیق همبستگی مورد بررسی قرار گرفته، نتایج حاصله بر وجود رابطه‌ای قوی میان رهبری خدمتگزار? اعتماد سازمانی و توانمندسازی دلالت دارند. همچنین یافته‌های تحقیق بیانگر آنند که تفاوت معناداری میان ادرک کارکنان و مدیران از رهبری خدمتگزار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of Servant Leadership on Organizational Trust and Empowerment in Public Organizations

نویسندگان [English]

  • Aryan Gholipour
  • Ali Asghar Pourezzat
  • Mahmood Hazrati
چکیده [English]

Public interests justify the existence of public administration and public administrator must obligate it in any policies and decisions. Reduction of public trust and organizational trust in recent years and necessity of power distribution and empowerment in democratization trend, intensify the emergence of servant leadership. Denhart´s idea of new public service in recent decades, increases the importance of servant leadership. This article, therefore, investigates effects of servant leadership on trust and empowerment. We took advantage of correlation coefficient and used questionnaire to collect the data. The results exhibit the significant correlation between servant leadership, trust and empowerment. There are, also, significant differences between perception of leaders and employees in servant leadership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • New public service
  • Organizational trust
  • Servant leadership
  • Service