بررسی تأثیر سقف شیشه‏ای بر کاهش توانمندی زنان در سازمان توسعه برق ایران

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت

2 دانشگاه تهران

چکیده

وضعیت عمومی سازمان‏ها هنوز از باقی ماندن زنان در رده‏های پایین مدیریتی و اثر سقف شیشه ای حکایت دارد. منابع و مطالعات متفاوت در کشورهای گوناگون نشان می‏دهد که افزایش زنان در پست‏های مدیریتی هنوز غیر متعادل است؛ به‏ویژه هنگامی‏که نسبت مدیران زن در مقایسه با نسبت جمعیت زنان و مردان در سازمان بررسی می‏شود[23].‌در این تحقیق سعی بر آن است عوامل مؤثر بر کاهش توانمندی زنان، به‏ویژه عوامل جامعه‏پذیری ناتوانی و خودناتوان‏انگاری زنان بررسی گردد.‌این پژوهش با ماهیتی توصیفی – پیمایشی، از طریق تحلیل همبستگی به بررسی دو عامل منتج شده از سقف شیشه‏ای که اثری مستقیم بر کاهش توانمندی زنان دارد، می‏پردازد. جامعه آماری، مجموعه کارکنان شاغل در سازمان توسعه برق ایران (زیر مجموعه وزارت نیرو) است. نمونه آماری به طور تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه مورد نظرسنجی واقع شده‏اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میان جامعه‏پذیری ناتوانی و خودناتوان‏انگاری زنان با کاهش توانمندی آنان، رابطه‏ای مستقیم وجود دارد و سقف شیشه‏ای نیز به طور غیرمستقیم و از طریق دو عامل یاد شده بر کاهش توانمندی بانوان اثر می‏گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on the Effect of Glass Ceiling on Decrease of Women Empowerment in Iran Power Development Co. (IPDC)

نویسندگان [English]

  • Gholam-Reza Taleghani 1
  • Ali-Asghar Pourezzat 2
  • Bahareh Faraji
چکیده [English]

A recent occurrence in the world of work is the phenomenon of women being stuck at lower levels, also referred to as the glass ceiling effect. Different studies and sources in several countries show that the increase of women in managerial positions is still lopsided, especially when compared to the total number of female in the workforce. This research, try to identify the effective factors on decrease of women empowerment, especially survey on disable sociability and helplessness of women. This research is based on a descriptive-experimental method through a correlation analysis for the examination of two factors eventuate of glass ceiling is effect directly on decrease of women empowerment. Statistical population encompasses whole employee in IPDC. Sample Statistical selected by random sampling and their opinion gathered through a questionnaire. The result show that between disable sociability and helplessness of women with decrease of women empowerment is a direct relationship and glass ceiling indirect affect on decrease of women empowerment with those two factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decrease of Women Empowerment
  • Disable Sociability
  • glass ceiling
  • Helplessness