بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی نیروی انسانی در خدمات بررسی موردی در نظام بانکی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

بی‌گمان امروزه تقویت توانمندی افراد در بخش عمومی می‌تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سـازمان‌ها ایفا نماید. امروزه مزیتی که سازمان‌ها برای پیشی گرفتن از یکدیگر دارند نه در بکارگیری فناوری جدید، بلکه در بالا بودن اعتماد به نفس و میزان تعهد کارکنان به اهداف سازمانی نهفته است. به عبارتی عنصر خلاقیت و دانش به عنوان عنصر برتری بخش در رقابت مطرح شده است. در تحقیق حاضر 20 عامل اثر گذار بر توانمند نمودن کارکنان شامل اطلاعات، اختیار، تیم کاری، شیوه رهبری، آموزش، تعلق سازمانی، تجربه اندروزی، روشن بودن اهداف و خط مشی، مشارکت، عدم تمرکز، دسترسی به منابع، مسئوولیت، تشویق، غنی‌سازی شغل، هدایت و حمایت، معنی‌دار بودن شغل، اعتماد به نفس، ابهام نقش، اهمیت قائل شدن به کارکنان و محیط شناسایی گردیدند، که با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی، پنج عامل با مقدار ویژه بالای 1 احصاء که تحت عناوین " توجه به رشد فردی و طراحی شغلی، "توجه به مسایل نیروی انسانی و تیم‌های کاری"، "سبک رهبری"، "توجه به رسمیت و شفافیت" و "توجه به محیط و عدم تمرکز" نامگذاری گردیدند. پنج عامل مذکور بر روی هم 533/64 درصد واریانس کل متغیرها را تبیین نمودند و عامل اول یعنی عامل توجه به رشد فردی و طراحی شغلی با ارزش ویژه 746/7 و تبیین 729/38 درصد از واریانس به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بر توانمندسازی کارکنان تعیین گردید که نشان دهنده درجه اهمیت این عامل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Employees Empowerment in Service Sector(case study of banking system)

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Seyed Javadein
  • Hamed Heydari
  • Saeed Shahbaz Moradi
چکیده [English]

It is dawn clear that empowered employees in public sector perform a critical role in their organizational service quality. By the same token, currently competitive advantages stem from employees’ high self-confidence and their commitment toward the goals rather than application of high technologies. This study summarizes twenty influencing factors on employees empowerment including information, authority, teamwork, leadership style, training, involvement, experience opportunity, goals and policy clarity, decentralization, resources availability, responsibility, rewards, job enrichment, coaching, job significance, self-confidence, role ambiguity and employees recognition. These factors were recognized through factor analysis in five different factor group called attention to personal growth and job design, attention to employees issues and team work, leadership style, attention to formality and clarity and attention to environment and decentralization. These factors justified %64.533 of the variance and the first factor attention to personal growth and job design enjoying %38.72 share of the variance ranked the first in influencing the empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banking
  • Empowerment
  • factor analysis