نویسنده = حسین ایمانی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی مؤلفه‌های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای‌ سلامت نظام اداری

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 251-284

10.22059/jipa.2019.277466.2504

حسین ایمانی؛ آرین قلی پور؛ عادل آذر؛ علی اصغر پورعزت


2. تحلیل محتوای پژوهش‌های فصلنامه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 387-414

10.22059/jipa.2018.265121.2359

حسین ایمانی؛ امیرحسین عبدالله زاده؛ علی اصغر پورعزت


3. بررسی تأثیر پدیدۀ خودکوچک‌پنداری افراد موفق بر تضاد کارـ خانواده با نقش میانجی کمال‌گرایی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 355-374

10.22059/jipa.2014.52154

آرین قلی پور؛ مظاهر یوسفی امیری؛ حسین ایمانی؛ امیرحسین عبداله زاده