نویسنده = ���������� �������������� ������ ��������
چالش‌های حاکمیت شبکۀ مدیریت بحران (مطالعۀ موردی: شهر تهران)

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 379-402

10.22059/jipa.2018.247866.2151

سید حمید هاشمی پطرودی؛ احمد جعفرنژاد؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ حسین صفری