نویسنده = ���������������� ��������������
ارتباط دولت و مدیریت عمومی در ایران؛ نگاهی تاریخی ـ تطبیقی

دوره 4، شماره 9، فروردین 1391، صفحه 117-140

10.22059/jipa.2012.28728

روح‌الله نوری؛ حسن عابدی ‌جعفری؛ داوود فیرحی؛ ابوالحسن فقیهی؛ غلامرضا طالقانی


طراحی مدل عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهری

دوره 2، شماره 4، فروردین 1389

غلامرضا طالقانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ عابد عابدی جعفری


بررسی تأثیر سقف شیشه‏ای بر کاهش توانمندی زنان در سازمان توسعه برق ایران

دوره 1، شماره 2، 1388

غلامرضا طالقانی؛ علی‌اصغر پورعزت؛ بهاره فرجی