نویسنده = حمید رضا یزدانی
فراترکیب اقدا‌م‌های مسئولیت اجتماعی سازمانی با رویکرد ذینفعان برون‌سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.22059/jipa.2023.360041.3336

مریم خلعتبری معظم؛ حمید رضا یزدانی؛ ناصر عسگری


ارائه مدلی از پیشایندها و پسایندهای توسعه منابع انسانی ملی با رویکرد فرامطالعه

دوره 15، شماره 3، 1402، صفحه 439-471

10.22059/jipa.2023.354978.3303

اکرم هادی‌زاده مقدم؛ علی رضاییان؛ حمید رضا یزدانی؛ داود افروز


بررسی تجربی روش هم‎سویی اقدام‌های منابع انسانی با استراتژی سازمان

دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 354-384

10.22059/jipa.2020.307321.2785

محمد ابویی اردکان؛ نغمه عبادی؛ سیدمحمد مقیمی؛ حمید رضا یزدانی


تواضع درون‎سازمانی: شایستگی محوری در رهبری سازمان‎های عصرجدید

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 563-582

10.22059/jipa.2018.267862.2401

بهزاد محمدیان؛ حسن زارعی متین؛ جبار باباشاهی؛ حمید رضا یزدانی


بررسی رابطه بین عناصر ساختار سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه در دانشگاه تهران

دوره 1، شماره 3، 1388

اسداله کردنائیج؛ سیدمحمد مقیمی؛ سوسن قناتی؛ حمید رضا یزدانی