نویسنده = ���������� ���������� ������
طراحی الگوی سنجش کارایی و اثربخشی مراکز آموزش عالی نظامی

دوره 1، شماره 3، 1388

غلامحسین نیکوکار؛ علی سجادی پناه؛ حمزه رایج؛ مجید سجادی پناه