دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی چالش‌ها و ارائه راهکار برای بهبود اثربخشی نظام پیش بینی منابع در نظام بودجه ریزی دولتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1401

10.22059/jipa.2022.347058.3199

محدثه ربیعی؛ سیدمحمد مقیمی؛ طیبه عباسی


بررسی چگونگی تأثیرپذیری مدیریت منابع انسانی از اینترنت اشیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

10.22059/jipa.2023.352668.3264

دریا یوسفی؛ علی پیران نژاد؛ مونا جامی پور


الگوی تحول در صنعت سینمای ایران بر اساس دیدگاه خبرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

10.22059/jipa.2023.353415.3272

طاهر روشندل اربطانی؛ سیاوش امین پور