دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

توسعه الگوی یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت در مناطق آزاد با تأکید بر فشارهای محیط‌زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.22059/jipa.2023.366838.3412

محمد جواد Amiri؛ وحید مقدم زاده؛ غلامرضا نبی بیدهندی


تأثیر استفاده از گوشی هوشمند در محیط کار بر پیوند شغلی و فرسودگی شغلی: بررسی نقش میانجی استرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.22059/jipa.2023.363534.3371

سمیه نقدی زرین؛ ندا محمد اسماعیلی


فراترکیب اقدا‌م‌های مسئولیت اجتماعی سازمانی با رویکرد ذینفعان برون‌سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.22059/jipa.2023.360041.3336

مریم خلعتبری معظم؛ حمید رضا یزدانی؛ ناصر عسگری


طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری در ورزش ایران با رویکرد توسعه ورزش‌های همگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.22059/jipa.2023.359698.3332

بهداد صادقی؛ رحمت ا... قلی پور؛ مجتبی امیری؛ مرجان صفاری


بودجه ریزی کارآفرینانه در بودجه دولتی ایران: موانع و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.22059/jipa.2022.348731.3217

سیدمحمد مقیمی؛ علیرضا سلمانیان


ارائه چارچوبی برای کاربست خط مشی گذاری باز در مجلس شورای اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22059/jipa.2023.366357.3401

محسن عین علی؛ سید عباس ابراهیمی؛ محسن فرهادی نژاد؛ حسن دانایی فرد


بررسی تأثیر سبک رهبری پیشنمون بر اثربخشی رهبر: نقش میانجیگری تمامیت ادراک‌شده و تعدیلگری تبادل رهبر-رهبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

10.22059/jipa.2023.365372.3392

الهام ابراهیمی؛ شبنم زرجو


شناسایی پیشایندهای ادراکات منابع انسانی کارکنان با استفاده از نظریه سیگنالینگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

10.22059/jipa.2023.367848.3422

آرین قلی پور؛ محمد ابویی اردکان؛ ندا محمد اسماعیلی؛ عطیه رسولی


طراحی الگوی مدیریت سمت تقاضا در حوزه انرژی برق مبتنی بر رویکرد حکمروایی همکارانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1402

10.22059/jipa.2023.368435.3433

غلامرضا کاظمیان؛ محمد رضا رئیسی؛ رضا واعظی؛ وجه الله قربانی زاده


طراحی مدل منابع انسانی نوآور مبتنی بر حمایت سازمانی ادراک شده مورد مطالعه سازمان های دولتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1402

10.22059/jipa.2024.366683.3411

حسین رسولی؛ مرتضی موسی خانی؛ سید مهدی الوانی؛ پرهام عظیمی


طراحی و اعتبارسنجی مدل خط مشی گذاری با رویکرد دولت باز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

10.22059/jipa.2024.368798.3434

زهرا محمدی؛ عبدالمجید ایمانی؛ فرحناز آهنگ


ارائه چارچوبی از عوامل موثر بر اجرای خط‌مشی‌های حوزه حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.22059/jipa.2024.371150.3460

داود حسین پور؛ سید مهدی الوانی؛ حسین اصلی پور؛ عقیل قربانی پاجی