دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارائه الگوی ترور شخصیت در سازمان (مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهرستان خرم‎آباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1398

سعید اکبریان؛ علی نصراصفهانی؛ علی شائمی برزکی


2. فهم دستورگذاری در حکومت های محلی . مورد مطالعه: شورای شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1398

رحمت ا... قلی پور؛ علی حمیدی زاده؛ سید حسین اخوان علوی؛ امین فرجی؛ سیدحامد رستگار


3. جوهره فرقه گرایی در سازمان های دولتی: مطالعه ای در افغانستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1398

عادله الکوزهی؛ مصطفی هادوی نژاد


4. الگوی اقتضایی شناسایی مسائل عمومی در فرایند خط مشی گذاری ایران با تاکید بر عوامل پیش ران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1398

مهدی سلیمانی خوئینی؛ کرم الله دانش فرد؛ رضا نجف بیگی


5. بررسی رابطه میان آوای کارکنان و پیامدهای سازمانی بواسطه نقش تعدیلی تبادل رهبر-عضو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1398

پریسا فلکی.؛ غلامعلی طبرسا؛ علی رضائیان


6. مطالعه کیفی کارت امتیازی منابع انسانی در بخش دولتی با رویکرد ذی نفعان کلیدی مورد مطالعه: سازمان منطقه آزاد کیش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1398

حسن بودلایی؛ سبیحه شمسی


7. ارائه مدل سبک رهبری زنان در پست های مدیریتی در بخش عمومی با تاکید بر نقش فرهنگ ملی با استفاده از نظریه داده بنیاد چند زمینه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1398

ُسمیرا نجارزاده؛ عباس نرگسیان؛ مجتبی امیری؛ خدیجه سفیری


8. تاثیر ابهام هدف سازمانی بر روحیه کاری کارکنان در سازمان‌های خدمات عمومی به تفکیک ماموریت سازمانی و ویژگی‌های فردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1398

حسن دانایی فرد؛ شهرزاد نیری؛ مصطفی آخوندی


9. واکاوی ابعاد اشتیاق کارکنان و عوامل برانگیختن آن در پرتو رهنمودهای قرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1398

حسین دامغانیان؛ میثم لطیفی؛ عباسعلی رستگار؛ وحید نجفی کلیانی


10. تببین فرایند شکل گیری قابلیت شبکه ای در سازمانهای دولتی فعال در پنجره واحد تجاری ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1398

ایوب محمدیان؛ مریم خداداد برمی


11. تأثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار کاری نوآورانه در بخش دولتی ایران: تحلیل نقش میانجی انگیزه خدمت عمومی و نقش تعدیل‌گر مهارت سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1398

محمدرضا عسکری پور؛ محمد حسین متقی پیشه؛ ایوب شیخی


12. الگویی برای شناسایی پیش ران های کاربست مدل حکومت باز در دستگاههای اجرایی ایران مورد مطالعه: وزارت کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

فاطمه السادات ابوالمعالی؛ کرم الله دانشفرد؛ علی اصغر پورعزت