نویسنده = �������������� �������������� ������
مرور روایتی بر نظریه وضع خط‌مشی در سازمان‌های آموزشی: رویکردی عمل‌گرایانه

دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 329-353

10.22059/jipa.2021.315472.2867

محسن نوبخت؛ عباس عباس پور؛ مرتضی طاهری؛ حسین عبدالهی؛ علی خورسندی طاسکوه