نویسنده = �������������� �������� ��������
ارائۀ الگوی نیاز‌های کاربران دولت همراه در ایران

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 393-414

10.22059/jipa.2016.60761

نورمحمد یعقوبی؛ حبیب ابراهیم پور؛ رویا شاکری