نویسنده = �������� �������������� ����������������
شناسایی مؤلفه‌‏های رهبری مربیگرا (مورد مطالعه: صنعت برق ایران)

دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 109-128

10.22059/jipa.2022.337425.3085

سعید نیک اخلاق؛ رضا هویدا؛ امیرحسین محمد داوودی