نویسنده = ������������ ����������
عوامل سازمانی مؤثر بر تعادل کار و زندگی کارکنان یک شرکت تولید قطعات خودرو

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 209-226

10.22059/jipa.2014.50772

آریو اسدی؛ مرجان فیاضی؛ طهمورث حسنقلی‎پور یاسوری