نویسنده = سید رضا سید جوادین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی نیروی انسانی در خدمات بررسی موردی در نظام بانکی

دوره 1، شماره 2، بهار 1388

سید رضا سید جوادین؛ حامد حیدری؛ سعید شهباز مرادی